Ako sme pomohli našim klientom.

Pozrite si, v čom všetkom sme boli našim klientom nápomocný. Od menších až po veľké projekty, sme ich vždy zvládli k úplnej spokojnosti klienta.

Súbor stavieb vedenia

2x 400 kV Varín – Sučany

V ČOM SME POMOHLI:

Environmentálny dozor

Inžinierska činnosť

Vykonávací projekt technickej a biologickej rekultivácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Vykonávací projekt biologickej rekultivácie plôch dočasne vyňatých z lesného pôdneho fondu

Vykonávací projekt budovania náveterných stien lesných porastov

Vykonávací projekt zalesnenia ochranného pásma vedenia

Budovanie náveterných stien lesných porastov

Zalesnenie ochranného pásma vedenia

Ošetrovanie sadeníc vysadených v rámci biologickej rekultivácie a budovania náveterných stien

Vedenie V 495 Bošáca – Varín

100 km, 11.325 subjektov

V ČOM SME POMOHLI:

Zabezpečenie podkladov pre vydanie rozhodnutia o dočasnom vyňatí pozemkov z LPF

Uzatváranie zmlúv o budúcich zmluvách o náhrade škody s dotknutými vlastníkmi, resp. užívateľmi

Odškodnenie dotknutých subjektov

Geometrické plány na oddelenie ochranného pásma

Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena

Geometrické plány na výpočet plôch pre odškodnenie a odlesnenie

Identifikačné elaboráty

Zameranie a zobrazenie hranice odlesnenia ochranného pásma

Znalecké posudky

Projekty pozemkových úprav

Záhorská Ves a Zohor

V ČOM SME POMOHLI:

Bodové pole

Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu

Účelová mapa polohopisu

Účelová mapa výškopisu

Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov

Register pôvodného stavu

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Miestny územný systém ekologickej stability

Zásady na umiestnenie nových pozemkov

Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu, vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie

Osvetlenie hlavného námestia

v meste Minsk

Osvetlenie časti mesta

Calabar v Nigérii

Pomáhame rozvíjať Vaše stavby.