ENVIRONMENTÁLNY SERVIS.

Získajte výstup z hodnotenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. (spracovanie EIA DOKUMENTÁCIE) bez starostí.

Pripravíme pre Vás všetko potrebné.

Plánované investičné zámery s priamymi a nepriamymi vplyvmi na životné prostredie musia
podľa platnej legislatívy – podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Je prvou oficiálnou informáciou o zmene navrhovanej činnosti a jej vplyvoch na životné prostredie.

Zámer

Obsahuje informácie o navrhovane činnosti a jej vplyvoch na životné prostredie, ktoré podliehajú zisťovaciemu konaniu. 

Správa o hodnotení

Zahŕňa posudzovanie potenciálnych vplyvov na životné prostredie.

Proces posudzovania vplyvov
činnosti na životné prostredie

Proces povinného posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a jej zmeny na životné prostredie pozostáva z týchto 5 základných krokov:

Zámer a jeho
pripomienkovanie

Určenie
rozsahu
hodnotenia

Správa
o hodnotení a jej
pripomienkovanie

Verejné
prerokovanie
správy o hodnotení

Odborný posudok
a záverečné
stanovisko

Predĺženie širokorozchodnej železnične trate

NA ÚZEMÍ SLOVESKA S PREPOJENÍM NA ÚZEMIE RAKÚSKA

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie

Zámer bol odovzdaný, momentálne sa spracováva správa o hodnotení na trase Haniska (štátnej hranica s Rakúskom)

380 km trate

Požiadavka

Vybudovanie novej železnice medzi Košicami a regiónom Twin-City zahŕňajúcim mestá Viedeň a Bratislava umožní vznik nového vysoko-výkonného železničného systému, ktorý spojí Európu a Áziu. Efektívne logistické riešenie s výhodami pre životné prostredie odstráni časové zdržania pri preprave a zredukuje emisie CO2.

Dokumentácia EIA

Podľa zákona NRSR č. 24/2006 Z.z.

Ozvite sa ešte dnes. Radi Vám pomôžeme.
Najlepšie je nás kontaktovať už pri rozmýšľaní nad Vaším projektom.

Pomáhame rozvíjať Vaše stavby.