BLOG

MVP – majetkovoprávne vysporiadanie – príprava stavby

Tak ako sa veľmi často zanedbáva hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA),

tak veľakrát či projektant alebo investor stavby pri podaní žiadosti o územné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie zistí, že nestačí mať len právny vzťah k pozemku priamo stavbou dotknutom, jednou zmluvou,  ale s tým súvisí aj množstvo ďalších úkonov ako napríklad geometrické plány pre dočasné i trvalé zábery stavby a vecné bremená inžinierskych sietí, znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb pre dočasné i trvalé zábery a vecné bremená, povolenia o vyňatí z pôdneho a lesného fondu, zápisu vecných bremien na príslušnom katastri nehnuteľností v prospech správcov inžinierskych sietí a tak ďalej. 

Ako ste sa vysporiadali s MPV pri Vašich projektoch ?

Pomôžeme vám v oblasti efektívneho využitia energie v budovách.

Posledné články

Pozrite si posledné zaujímavosti, ktoré sme pre vás pripravili

Ozvite sa ešte dnes. Radi vám pomôžeme.

Najlepšie je nás kontaktovať už pri rozmýšľaní nad vašim projektom.

We help develop your constructions.

en_US